LIDMAATSCHAP 

Artikel 1
Kandidaten voor het lidmaatschap melden zich via onze website www.atam-bikers.com of bij het secretariaat.
Indien het bestuur geen kennis heeft van feiten die het lidmaatschap in de weg staan, wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering tot toelating besluiten.
Van een afwijzende beslissing geschiedt onverwijld mededeling aan de kandidaat, waarbij het bestuur niet is verplicht om dit te motiveren.
De kandidaat heeft gedurende een termijn van drie maanden na de mededeling het recht in beroep te gaan, welke op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering behandeld wordt.

 

LEDEN

Artikel 2
Leden zijn onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk een gewone lid, een lid van verdienste en erelid. De gewone leden hebben geen hesje. Leden van verdienste en ereleden hebben daar en tegen wel hesjes.

Iemand die in gezinsverband samenwoont met een gewone lid of een erelid kan op verzoek worden ingeschreven als gezinslid; gezinsleden betalen een lagere contributie dan gewone leden, zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

Een lid van verdienste heeft voor de club buitengewone taken vervuld. Een lid van verdienste wordt voorgedragen vanuit de verzameling van leden van verdienste of vanuit minstens tien leden. Het bestuur benoemt het lid van verdienste met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Leden van verdienste hebben ook Hesjes.

Voor de benoeming tot erelid, komt iemand in aanmerking wanneer hij/zij een zeer belangrijke rol speelt of gespeeld heeft in het bestaan en/of continuïteit van de club. Alleen een lid van de club of een lid van het bestuur kan iemand voordragen als erelid. Het bestuur van de club benoemt het erelid met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Benoeming van een erelid dient openbaar plaats te vinden in de Algemene Leden Vergadering.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 3
De contributie van gewone leden en die van gezinsleden worden voor ieder verenigingsjaar door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
Nieuwe leden zijn contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd indien zij zich na 31 augustus hebben aangemeld dan wordt de helft van de contributie berekend.

 

OPZEGGINGEN

Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van 01 Januari tot en met 31 December van het daaropvolgende jaar
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken .
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden en te zijn gericht aan de secretaris

 

EVENEMENTEN

Artikel 5
Alle leden hebben, behoudens, het recht, om aan de door of vanwege de club georganiseerde evenementen deel te nemen.
Een ieder die deelneemt aan de georganiseerde voor of vanwege de club doet dit individueel en geheel voor eigen risico.

Met betrekking tot het evenement, waarvan de geschatte kosten per deelnemer aanzienlijk hoger zijn dan het inschrijfgeld, kan het bestuur een verhoging van het inschrijfgeld vaststellen voor die deelnemer die eerst in het lopende jaar tot de club is toegetreden.
Voor de partner van een gewoon lid die geen gezinslid is en die deelneemt aan door de club gesubsidieerde evenementen worden de ware kosten als inschrijfgeld berekend.
Voor deelnemers die geen gewoon lid zijn en geen partner van een gewoon lid zijn kan door het bestuur een verhoging worden berekend.

Het bestuur kan bepalen dat voor het deelnemen aan een evenement van de club een inschrijfgeld moet worden betaald en stelt het bedrag vast; het te betalen inschrijfgeld wordt in de aankondiging van het evenement vermeld.

Het bestuur kan bepalen, dat aan een evenement kan worden deelgenomen door anderen dan de leden en bepaald dan tevens het te betalen inschrijfgeld

Artikel 6
-Voor het als bestuurder van een motorrijwiel deelnemen aan een evenement waarbij het motorrijwiel op de openbare weg wordt gebruikt, gelden de volgende bepalingen;

-De deelnemer dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van bestuurders van motorvoertuigen.
In bezit te zijn van een geldig rijbewijs A.
Verzekerd te zijn overeenkomstig de W.A.M.
Niet onder invloed van alcohol of andere rijvaardigheid beïnvloedende stoffen te verkeren.
Het motorrijwiel dient te voldoen aan de door de wet gestelde eisen, in het bijzonder met betrekking tot de remmen en banden als ook de geluidsproductie.
De deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels, in het bijzonder aan de geldende maximumsnelheden.

Artikel 7
-Ieder die deelneemt aan een clubrit of evenement, dient zich te houden aan het toerreglement. Dit reglement is beschikbaar op de website www.atam-bikers.com of kan worden opgevraagd bij de secretaris.

-De club aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan een of meer leden, bestuursleden en/of introducés overkomen, of voor schade aan eigendommen door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.

-De club is niet verplicht restitutie te verlenen van gelden betaald door leden voor clubactiviteiten waaronder één- of meerdaagse reizen, indien het lid deze activiteit annuleert nadat de club definitieve reservering heeft gedaan. Of indien de club reeds financiële verplichtingen is aangegaan op basis van het aantal aanmeldingen.

Artikel 8
-Het herhaaldelijk op grove wijze handelen in strijd met het in bepaalde, kan voor het bestuur reden zijn om het lidmaatschap overeenkomstig van de statuten te beëindigen.

 

BESTUUR, COMMISSIES EN ZITTINGSTERMIJN

Artikel 9
Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van maximaal 2 jaar en is in deze bestuursperiode tweemaal herkiesbaar in zijn of haar bestuursfunctie.
Als er bij formeel aftreden, na genoemde termijn, geen kandidaat beschikbaar is, dan kunnen er bij wijze van uitzondering en bij wederzijds goedvinden nog twee herbenoemingen plaatsvinden. Een bestuurslid kan hiermee maximaal 4 jaar in het bestuur van de Motorclub zitting hebben.
Het staat bestuursleden uiteraard vrij zich niet te laten herbenoemen.

 

DE KASCOMMISSIE

Artikel 10
De kascommissie als bedoeld in van de statuten bestaat uit drie leden.
Een van de leden treedt jaarlijks af en is niet herkiesbaar zodat elk van deze leden voor een periode van drie jaar deel uitmaakt van de kascommissie.
Voor de personen die zitting hebben in de evenementencommissie geldt een zittingstermijn van twee opeenvolgende jaren.
Voor de personen die toegetreden zijn in de redactiecommissie geldt tevens een zittingstermijn van twee opeenvolgende jaren.
Voor de persoon (personen) die fungeert (fungeren) als webmaster geldt eveneens een zittingstermijn van twee opeenvolgende jaren.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11
Dit reglement kan worden gewijzigd door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Leden Vergadering.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 12
-Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per drie maanden overigens zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden.

– Een vergadering wordt, behoudens in een spoedeisend geval, tenminste drie dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen.

-Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

 

JAARVERSLAG

Artikel 13
– Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

– Het bestuur brengt op een algemene vergadering (de jaarvergadering) binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

 

PRIVACYREGELS

– Wij vragen aan de leden om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken zoals naam, adres telefoonnummer en email adres. De leden bepalen zelf welke gegevens zij wel of niet door willen geven, denk daarbij aan een geheim telefoonnummer of email adres. Deze gegevens worden opgenomen in ons ledenbestand en vermeld op de ledenlijst. Deze gegevens zijn alleen ter inzage van de bestuursleden en zullen niet zonder toestemming van de leden aan derden door gegeven worden. Het bestuur streeft er naar om zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om te gaan.

Word ook lid van onze Atam Bikers Familie!